Abänderung (Verbesserung) [f] correctura [f][f] midada [f], modificaziun [f], mutaziun [f], refurma [f] • (Berichtigung) [f] rectificaziun [f] • (Veränderung) [f] midament [m].