Alpen-Schlamm-Segge (Carex paupercula) [f] charetsch da Magellan [m].