Apostelfürst [m] prinzi-apostel (pl. prinzi-apostels) [m].