Aufbruchmesser (zum Ausweiden) [n] cuntè da sbuttatschar/sventrar [m].