Aufführung (Theatervorstellung) [f] represchentaziun [f] • (Benehmen) [f] depurtament [m][f] inscenaziun [f], producziun [f], indicaziun [f], conduita [f], demananza [f] • (Nennung) [f] enumeraziun [f] • (mus.) [f] execuziun [f].