Ausführungsgesetz [n] lescha d'execuziun [f], lescha executiva [f].