Auskommen [n] existenza [f] • ~ (zurechtkommen) vegnir a chantun (cun) • ~ vegnir or(a) • ~ (sich vertragen) sa cumportar (cun), vegnir perina (cun) • ~ (genug zum Leben haben) pudair exister, vegnir tras, pudair viver (cun).