Auskommen [n] existenza [f] • ~ (genug zum Leben haben) pudair viver (cun), vegnir tras, pudair exister • ~ (sich vertragen) sa cumportar (cun), vegnir perina (cun) • ~ (zurechtkommen) vegnir a chantun (cun) • ~ vegnir or(a).