Ausserbilanzgeschäft (fin.) [n] operaziuns bancaras ordaifer la bilantscha (fin.) [f], fatschentas ordaifer la bilantscha (fin.) [f].