Ausstellungsstück [n] object d'exposiziun [m], exponat [m].