Börsenbank (fin.) [f] banca da la bursa (fin.) [f].