Börsenkrach [m] crisa da (la) bursa [f], crac da (la) bursa [m], bancrut/bancrutta da la bursa [m(f)].