Börsenordnung [f] reglament da la bursa [m], urden da bursa [m].