BBT Bundesamt für Berufsausbildung und Technologie UFFT Uffizi federal da la furmaziun professiunala e da la tecnologia.