Bahamaente (Anser bahamensis) [f] anda da las Bahamas [f].