Banngebiet [n] territori scumandà [m], territori serrà [m].