Bardame [f] dunna a/da (la) bar [f], camariera da bar [f], barmaid (angl.) [f] • (Zubereiterin von Café) [f] barista [f].