Begünstigungsklausel [f] clausula da tractament preferenzial [f], clausula da favur [f] • (Versicherungswesen) [f] clausula benefiziara [f] • (giur.) [f] clausula preferenziala [f].