Beige (sviz. Stapel) [f] pluna [f] • (Stoss) [f] mantun [m] • ~ besch (f. bescha) • ~ (unflektiert) beige (f. beige).