Betonkippkarre [f] charretta da cupitgar (betun) [f].