Betonwand [f] mir da betun [m], paraid da betun [f].