Bewirtschaftung (Leitung) [f] direcziun [f] • (Verwaltung) [f] administraziun [f] • (Kontrolle) [m] controlla [f] • (Nutzung, Abbau) [f] explotaziun [f] • (Bebauung) [f] cultivaziun [f].