Bordtelefon (in einem Bus) [n] telefon dal bus [m].