Buchung (fin.) [f] registraziun (fin.) [f] • (Einschreibung) [f] inscripziun [f] • (fin. Verbuchung) [f] cudeschaziun (fin.) [f], contabilisaziun (fin.) [f] • (Bestellung) [f] empustaziun [f] • (Tourismus: Bestellung, Reservation) [f] reservaziun [f].