Fettbauch (dicker Bauch) [m] bulscha (fam.) [f], panza (fam.) [f], buttatschun [m], butrichel [m], ventrun [m] • (dicker Mensch) [m] cf. Fettsack.