Fettwanst (dicker Bauch) [m] butrichel [m], panza (fam.) [f], bulscha (fam.) [f], ventrun [m], buttatsch(un) [m] • (dicker Mensch) [m] cf. Fettsack.