Mocca [m] cf. auch Mokka- • (sviz. für Mokka) [m] mocca [m].