allerdings tschert, tschertamain, senza dubi, segir, segiramain, sa chapescha, però, ma • (jedoch) dentant • (selbstverständlich) natiralmain • (freilich, gewiss) franc.