aus materieller Enteignung zu leistendeEntschädigung indemnisaziun che sto vegnir prestada pervia d'expropriaziun materiala.