aushalten tegnair or(a), cumportar, endirar, suffrir, far frunt (a), tegnair la dira, perseverar • (leiden) patir • (ertragen) supportar • (standhalten) resister.