auskommen vegnir or(a) • (sich vertragen) vegnir perina (cun), sa cumportar (cun) • (zurechtkommen) vegnir a chantun (cun) • (genug zum Leben haben) vegnir tras, pudair viver (cun), pudair exister • ~ [n] existenza [f].