auslagern demagasinar, magasinar en in auter lieu, deplazzar, excorporar • (fig. outsourcen) externalisar, surdar a partenaris externs.