ausmalen colurar, dar colur, dar en colur, picturar, decorar cun picturas (bemalen), ornar cun picturas (bemalen), cuvrir cun picturas (bemalen) • (schildern) descriver.