ausstehende Zeile (info.) [f] lingia pendenta (info.) [f].