ausstossen chatschar or(a), stumplar, stuschar or(a) • (Gewehr) sgrassar • (diskriminieren) discriminar • (aus der Kirche) scommunitgar • (ausschliessen) sclauder, excluder • (econ. produzieren) producir • (tecn. Gas) emetter.