bei seinen Leisten bleiben (prov.) star vid ses lesch.