belesen versà (versada) en litteratura, da gronda cultura • (kultiviert) cultivà (cultivada) • (gelehrt) instruì • (informiert) infurmà (infurmada).