betreffen tschiffar, concerner, reguardar, ir tiers (a) • (angehen) pertutgar • (sich um etwas handeln) sa tractar (d'insatge) • (treffen) tutgar • (tangieren) tangar • (info.) influenzar (info., effectuar).