betreffen reguardar, ir tiers (a), concerner, tschiffar • (info.) influenzar (info., effectuar) • (sich um etwas handeln) sa tractar (d'insatge) • (treffen) tutgar • (tangieren) tangar • (angehen) pertutgar.