anda da las Bahamas [f] Bahamaente (Anser bahamensis) [f].