attracziun [f] Eyecatcher (Blickfang) [m], Schlager (Zugstück) [m], Charme [m], Anziehung [f], Attraktion [f], Reiz (Anziehung) [m], Ausstrahlung (Anziehungskraft) [f], Lockung [f], Zugkraft (fig.) [f], Blickfang [m], Anziehungspunkt [m], Anziehungskraft (fig.) [f], Ausstrahlungskraft [f], Sehenswürdigkeit [f].