butan (chem.) [m] Butan (chem.) [n] • ~ [m] Bhutan.