car [m] Reisebus [m], Reisecar [m], Car [m], Autocar (sviz.) [m].