instigaziun [f] Aufhetzung [f], Verhetzung [f], Aufwieg(e)lung [f], Anstiftung (Aufwiegelung) [f], Verleitung (Anstiftung) [f], Kesseltreiben [n], Hetze (fig. Aufwiegelung) [f].