levon (dal pasterner) [m] Backhefe, Bäckerhefe [f].