lignin [m] Lignin [n] • (chem.) [m] Holzstoff (chem.) [m].