litgen-chalesch [m] Becherflechte (Cladonia fimbriata) [f].