mussavia [m] Handbuch [n], Wegweisertafel [f], Wegweisung (Wegweiser) [f], Ratgeber (Wegweiser) [m], Leitfaden [m], Orientierungsleitfaden [m], Wegleitung [f], Wegzeichen [n], Anleitung [f].