object confiscà beschlagnahmter Gegenstand, beschlagnahmte Sache.