prinzi-apostel (pl. prinzi-apostels) [m] Apostelfürst [m].