repatrià [m] Rückkehrer (bei Asylanten) [m], Rückwanderer [m], Aussiedler (polit.) [m].