salesch tschendrus [m] Grau-Weide (Salix cinerea) [f], Aschgraue Weide (Salix cinerea) [f].